Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Zgodnie z treścią Statutu członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych; b) członków wspierających; c) członków honorowych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

W myśl § 9 ust. 1 Statutu członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Cudzoziemcy zarówno mający miejsce zamieszkania, jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

Osoby pragnące zostać członkiem zwyczajnym albo wspierającym Stowarzyszenia składają pisemną deklarację przystąpienia. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych albo wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku odmowy przez Zarząd przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej dotycząca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Członkiem honorowym może być osoba, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i jest zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w terminie czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia na konto Stowarzyszenia. Składka roczna członków Stowarzyszenia uchwalona na Walnym Zebraniu wynosi: 50,00 PLN.

Nr konta bankowego:
PEKAO SA 35 1240 6595 1111 0010 7690 8551  
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 35 1240 6595 1111 0010 7690 8551 Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.

Deklaracja-czlonkowska – pdf

Deklaracja-czlonkowska – docx

Klauzula-RODO – pdf