Aktualności

Informacja o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się 30.06.2022 r. (czwartek) o godzinie 16:00 (I termin) i 16:15 (II termin) w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego. Planowany porządek obrad przewiduje:

 1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez Prezesa.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2023.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji.
 8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej.
 14. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
 15. Zamknięcie walnego zebrania.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd


Informacja o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się 28.06.2021 r. w poniedziałek, o godzinie 19:00 (I termin) i 19:15 (II termin). Ze względu na istniejące nadal ryzyko wynikające z pandemii COVID-19, zgromadzenie odbędzie się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Odpowiednie instrukcje zostaną przesłane Państwu w kolejnym mailu. Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez Prezesa.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji.
 8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej.
 14. Wybory do Zarządu.
 15. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
 16. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
 17. Zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd


Informacja o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo

mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się 24.06.2020 r. w środę o godzinie 16:00 (I termin) i 16:15 (II termin). Ze względu na istniejące nadal ryzyko wynikające z pandemii COVID-19, zgromadzenie odbędzie się zdalnie za pomocą programu Microsoft Teams. Platforma ta zostanie również wykorzystana w celu przeprowadzenia stosownych głosowań. Uczestnictwo w Zebraniu wymaga zalogowania się za pomocą linku, który zostanie przesłany Państwu w kolejnym mailu wraz z instrukcją na te same adresy mailowe, na które zostało przesłane niniejsze zaproszenie. Planowany porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na lata 2020/2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia nadwyżki nad kosztami/pokrycia straty za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 14. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.


Wykład dr Józefa Zycha

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego Collegium Iuridicum Novum, przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu odbył się wykład, który wygłosił Pan dr Józef Zych. Wystąpienie było zatytułowane: „Ze wspomnień Marszałka Sejmu”. Organizatorami wydarzenia byli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbył się w ramach cyklu „Nasi Absolwenci”.


INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
Zarząd Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 26 czerwca 2019 roku o godz. 15.30 w sali Gamma Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań. Przedmiotem Zebrania ma być podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018, przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przeznaczenia nadwyżki finansowej, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom Zarządu.


100-LECIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UAM
ZJAZD ABSOLWENTÓW

Serdecznie zapraszamy wszyst kie Absolwentki i Absolwentów
do udziału we wspólnym świętowaniu 100 lat naszego Wydziału! świętowaniu 100 lat naszego Wydziału!

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: https://prawouam100.org/